Πολιτική Απορρήτου του ιστότοπου "custom.dream-solutions.gr" (εφεξής στο παρόν «ο Ιστότοπος») της εταιρίας με τη επωνυμία «DREAM SOLUTIONS ΙΚΕ» (εφεξής στο παρόν «η Εταιρία»)

Η διαχείριση από την Εταιρία και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, διέπονται από τη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και του παρόντες Όρους. Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στον Ιστότοπο χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούν προσωπικά δεδομένα μόνο όταν γίνει μέλος ή / και συνδρομητής υπηρεσιών του Ιστότοπου.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται από χρήστες στις υπηρεσίες του Ιστοτόπου, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από τρίτους χωρίς να τηρηθούν οι εφαρμοστέοι νόμοι. Προσωπικά δεδομένα χρηστών που ζητούνται από την Εταιρία περιορίζονται σε πληροφορίες απαραίτητες για τη λειτουργία του Ιστοτόπου και την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού, με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτησή τους, σύμφωνα πάντα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και του ν. 3471/2006 που αφορά την προστασία δεδομένων στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Η Εταρία μπορεί να συλλέγει, να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών/επισκεπτών του παρόντος δικτυακού τόπου, μόνον εάν τα ως άνω δεδομένα παρέχονται από τους ενδιαφερομένους οικειοθελώς, για τους εξής σκοπούς:

  1. για την παροχή υπηρεσιών που επιλέγουν οι χρήστες/επισκέπτες μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου
  2. για την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών/επισκεπτών
  3. για τη συλλογή πληροφοριών από τους χρήστες/επισκέπτες (feedback) σχετικά με τα προσφερόμενα προϊόντα και υπηρεσίες του και τη βελτίωσή τους με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν
  4. για την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών για τα νέα προϊόντα, για προσφορές, καθώς και για τυχόν διενέργεια διαγωνισμών, για τη διαφημιστική προβολή και προώθηση των προϊόντων από απόσταση, για έρευνα αγοράς και επικοινωνία με τους χρήστες/επισκέπτες μετά από συγκατάθεσή τους
  5. για τη βελτίωση της αναγνωρισιμότητας

Προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου, μπορεί να συγκεντρώνονται από την Εταιρία σε αρχείο, να αποθηκεύονται και να υπόκεινται σε επεξεργασία από αυτήν για τον οικείο σκοπό. Κάτοχος και υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί κατά τον παραπάνω τρόπο και του αρχείου που έχει δημιουργηθεί για τους ως άνω σκοπούς θα είναι η Εταιρία. Αποδέκτης των προσωπικών δεδομένων που θα παρέχουν οι χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι μόνον η Εταιρία η οποία δεν τα μεταβιβάζει σε κανέναν τρίτο.

Η Εταιρία αντιτίθεται στην συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων προσώπων και η πολιτική της είναι να μη συλλέγει ούτε να επεξεργάζεται δεδομένα των προσώπων αυτών.