Όροι και προϋποθέσεις χρήσεως του ιστότοπου "custom.dream-solutions.gr" (εφεξής στο παρόν «ο Ιστότοπος») της εταιρίας με τη επωνυμία «DREAM SOLUTIONS ΙΚΕ» (εφεξής στο παρόν «η Εταιρία»)

1. Γνωστοποίηση νομικού περιεχομένου
Ο παρών Ιστότοπος παρέχεται στο χρήστη (εφεξής στο παρόν «ο Χρήστης») υπό τον όρο ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα και χωρίς τροποποίηση τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις γνωστοποιήσεις που περιέχονται σε αυτόν. Από τη στιγμή της πρόσβασης και χρήσης από το Χρήστη του Ιστότοπου, θεωρείται αυτοδικαίως ότι ο Χρήστης συμφωνεί με όλους τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις γνωστοποιήσεις, όπως ορίζονται κατωτέρω.

2. Γνωστοποίηση περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Εμπορικού Σήματος
Το περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου συνιστά πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας — που εδρεύει στην Ελλάδα, Λεωφόρος Συγγρού 78 & Μπότσαρη 49, Αθήνα 11742 — ή/και των προμηθευτών και συνεργαζόμενων με αυτήν εταιριών. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος, ο Ιστότοπος προορίζεται για προσωπική, μη εμπορική χρήση από τον Χρήστη στον οποίο επιτρέπεται να χρησιμοποιεί το εν λόγω υλικό ή/και περιεχόμενο μόνο σύμφωνα με όσα καθορίζονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή όπως έχει ρητά και εγγράφως εγκριθεί από την Εταιρία ή τους παροχείς των αντίστοιχων αδειών χρήσης. Ο Χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιεί, να αντιγράφει, να διανέμει, να διαβιβάζει, να εκθέτει, να εκτελεί, να αναπαράγει, να δημοσιεύει, να χορηγεί άδεια χρήσης, να δημιουργεί παράγωγα έργα, να μεταβιβάζει ή να πωλεί καμία πληροφορία, λογισμικό, προϊόντα ή υπηρεσίες τα οποία απορρέουν από αυτόν τον Ιστότοπο συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά του κειμένου, των εικόνων, των ιστοσελίδων, του ήχου, του κώδικα λογισμικού, του περιβάλλοντος χρήστη και της δομής του ιστότοπου, του βίντεο, καθώς και της εμφάνισης και στυλ, της σχεδίασης και της σύνθεσης αυτών των στοιχείων). Όλες οι αναφορές «μας», «εμάς», «εμείς» ή «η εταιρείας μας» στην παρούσα πολιτική και στη δήλωση εγγραφής θεωρείται ότι αναφέρονται στην Εταιρία και στους συνεργάτες της.
Η Εταιρία είναι ιδιοκτήτρια ή/και εξουσιοδοτημένη χρήστης όλων των εμπορικών σημάτων, των σημάτων υπηρεσιών, των σημάτων σχεδίασης, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των πνευματικών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων βάσης δεδομένων και κάθε άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας η οποία εμφανίζεται ή περιέχεται στον Ιστότοπο, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Εκτός όσων προβλέπονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, η χρήση του Ιστότοπου δεν σας παρέχει κάποιο δικαίωμα, κυριότητα, συμφέρον ή άδεια χρήσης για οποιαδήποτε πνευματική ιδιοκτησία στην οποία ενδέχεται να αποκτήσετε πρόσβαση στον Ιστότοπο. Κάθε χρήση ή αναπαραγωγή της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι απαγορευμένη, εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

3. Γνωστοποίηση περί Αντιγραφής
Επιτρέπεται η προβολή του Ιστότοπου και η δημιουργία αντιγράφων του υλικού σε έντυπη μορφή αποκλειστικά για δική σας, νόμιμη, προσωπική, μη εμπορική χρήση. Κάθε άλλη αντιγραφή, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη είτε σε οποιαδήποτε άλλη μορφή, απαγορεύεται και ενδέχεται να συνεπάγεται παραβίαση των νόμων περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλων νόμων που ισχύουν διεθνώς. Επιπλέον, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η μετάδοση δημοσίως, η διανομή, η συγχώνευση, η κοινή χρήση, η τροποποίηση, η προσαρμογή, η μετάφραση, η διάθεση σε μορφή πακέτου, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση του εν λόγω υλικού σε οποιοδήποτε πρόσωπο, η δημιουργία παράγωγων του έργων και η εν γένει χρήση του για εμπορικούς σκοπούς.

4. Αποποίηση Εγγυήσεων
Ο παρών Ιστότοπος έχει συνταχθεί καλόπιστα από την Εταιρία, ωστόσο καμία δέσμευση ή εγγύηση δεν παρέχεται (ρητά ή σιωπηρά) για την πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχει. Η Εταιρία και οι εν συνόλω εργαζόμενοι σε αυτήν ή συνδεόμενοι με αυτήν (διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, εντολοδόχοι, εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι, κτλ.) αποποιούνται, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται απο την κείμενη νομοθεσία κάθε ρητή και σιωπηρή εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, όλων των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, δικαιωμάτων κυριότητας και μη παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων. Παρά το γεγονός ότι έχουν ληφθεί από την Εταιρία όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία του Ιστότοπου, δια του παρόντος γίνεται ανεπιφύλακτα δεκτό ότι το Διαδίκτυο δεν ειναι ένα απολύτως ασφαλές μέσο και η Εταιρία δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, ότι οι πληροφορίες ή το υλικό το οποίο δημοσιεύεται ή μεταδίδεται μέσω του Ιστότοπου θα είναι προστατευμένο από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση. Σε περίπτωση μη ικανοποίησής σας από τον Ιστότοπο, η μόνη δυνατότητα που έχετε είναι η διακοπή της χρήσης αυτού.
Δεν παρέχονται εγγυήσεις για άτομα ή εταιρείες και άλλους οργανισμούς των οποίων τα αγαθά ή οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμα για πρόσβαση ή εμφάνιση μέσω ή σε αυτόν τον δικτυακό τόπο.

5. Αποποίηση ευθυνών
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Εταιρία και οι εν συνόλω εργαζόμενοι σε αυτήν και συνδεόμενοι με αυτήν (στελέχη. Διευθυντές, υπάλληλοι, εντολοδόχοι, εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι κτλ.) αποποιούμαστε δια του παρόντος κάθε ευθύνη για τυχόν απώλεια, κόστος ή ζημιά (άμεση, έμμεση, παρεπόμενη ή άλλη) την οποία ενδέχεται να υποστείτε ως αποτέλεσμα της χρήσης του Ιστότοπου από εσάς ή από ιό υπολογιστών ο οποιός θα μεταδοθεί μέσω του Ιστότοπου ή μέσω άλλων ιστότοπων στους οποίους παρέχεται πρόσβαση μέσω του παρόντος Ιστότοπου, ανεξαρτήτως του ενδεχομένου η εν λόγω απώλεια, το κόστος ή η ζημιά να οφείλεται σε αμέλεια της Εταιρίας ή σε άλλη πράξη ή παράλειψη μας, ακόμη και εάν έχουμε ενημερωθεί ρητά σχετικά με το ενδεχόμενο της εν λόγω απώλειας ή ζημιάς. Σε καμιά περίπτωση το σύνολο της ευθύνης της Εταιρίας απέναντι σας για όλες τις ζημιές, το κόστος, τις απώλειες και τις βάσεις αγωγής αθροιστικά (βάσει σύμβασης, αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της αμέλειας ή άλλης αιτίας), το οποίο προκύπτει βάσει των ορών και προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής απορρήτου, ή από τη χρήση του δικτυακού τόπου δεν θα υπερβεί, αθροιστικά, το ποσό των 50€.

6. Πληροφορίες Χρήστη
Κατά τη διάρκεια της χρήσης του Ιστότοπου από εσάς, ενδέχεται να σας ζητηθεί να παράσχετε προσωπικές πληροφορίες σε εμάς (οι εν λόγω πληροφορίες θα καλούνται εφεξής "Πληροφορίες Χρήστη"). Οι πολιτικές μας συλλογής και χρήσης πληροφοριών, σε σχέση με τις εν λόγω Πληροφορίες Χρήστη, παρατίθενται στη Πολιτική Απορρήτου, η οποία ενσωματώνεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις δια παραπομπής. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ακρίβεια και το περιεχόμενο των Πληροφοριών Χρήστη.

7. Υποχρεώσεις Χρήστη
Ο χρήστης αυτού του Ιστότοπου συμφωνεί ότι για την χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται από αυτόν θα πρέπει να προηγουμένως να έχει εξοφλήσει το σύνολο της χρέωσης που έχει ορίσει η Εταιρία για την συγκεκριμένη υπηρεσία. Αν η υπηρεσία διατίθεται με την μορφή συνδρομής τότε ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί την υπηρεσία για το χρονικό διάστημα της συνδρομής του.
Στην περίπτωση που η συνδρομή έχει λήξει και μετά το πέρας ενός εύλογου χρονικού διαστήματος, συνήθως, αλλά όχι περιοριστικά, επτά (7) ημερών, ο χρήστης δεν έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την χρήση τις συγκεκριμένης υπηρεσίας, η Εταιρία θα διακόψει την πρόσβαση του χρήστη σε αυτήν.

8. Περιορισμός, Αναστολή και Τερματισμός
Ενδέχεται να περιορίσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε οριστικά την πρόσβασή σας στον Ιστότοπο ή/και τη δυνατότητά σας να χρησιμοποιείτε οποιεσδήποτε από τις υπηρεσίες του, συμπεριλαμβανομένων των αλληλεπιδραστικών υπηρεσιών, εάν θεωρήσουμε ότι έχετε παραβιάσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή. Κάθε παρόμοιος περιορισμός, αναστολή ή τερματισμός δεν επηρεάζει τυχόν δικαιώματα τα οποία ενδέχεται να έχουμε απέναντί σας σε σχέση με την παραβίαση των Όρων και Προϋποθέσεων από εσάς. Επίσης ενδέχεται να καταργήσουμε ολόκληρο τον Ιστότοπο ή ενότητές του ή λειτουργίες του, οποιαδήποτε στιγμή. Σημειώστε ότι έχουμε τη δυνατότητα εντοπισμού της διεύθυνσής IP που σας αντιστοιχεί και, εάν απαιτηθεί, να επικοινωνήσουμε με τον παροχέα υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε, σε περίπτωση που θα υποψιαστούμε ότι παραβιάζετε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις.

9. Πλήρης Σύμβαση
Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου, αποτελούν την πλήρη σύμβαση μεταξύ μας σε σχέση με το αντικείμενό τους και υπερισχύουν κάθε άλλης και όλων των προηγούμενων υποσχέσεων, περιγραφών, συμφωνιών, δηλώσεων και συνεννοήσεων, οποιουδήποτε είδους, που έχουν υπάρξει μεταξύ μας. Στο βαθμό κατά τον οποίο διατίθεται λογισμικό μέσω του Ιστότοπου, το εν λόγω λογισμικό ενδέχεται να διέπεται από άδεια χρήσης η οποία διανέμεται ή συμπεριλαμβάνεται με το εν λόγω λογισμικό και συμφωνείτε ότι οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους όρους και προϋποθέσεις των εν λόγω αδειών χρήσης. Η μη άσκηση ή επιβολή από την πλευρά μας οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης που απορρέει από τους Όρους και Προϋποθέσεις δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Σε περίπτωση κατά την οποία οποιαδήποτε διάταξη των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί από αρμόδια δικαστική αρχή ότι είναι μη εκτελεστέα ή μη έγκυρη, τα μέρη συμφωνούν εν τούτοις ότι η δικαστική αρχή θα επιχειρήσει να εφαρμόσει τις προθέσεις των μερών, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στη διάταξη και ότι οι άλλες διατάξεις των Όρων και Προϋποθέσεων θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο ακέραιο. Ενδέχεται να εκχωρήσουμε, να παραχωρήσουμε ή να μεταβιβάσουμε με άλλο τρόπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τους παρόντες τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις σε τρίτους.